fbpx

Nina Zawidniak

Psycholog, logopeda, pedagog specjalny o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz pedagogika terapeutyczna. Terapeuta i superwizor w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie.

Członek Association for Behavior Analysis International oraz członek zarządu Fundacji „Od początku” działającej na rzecz osób z zaburzeniami w rozwoju. Należy do zespołu terapeutyczno-diagnostycznego Centrum terapii „Od początku”. W Filii nr 1 pracuje od 2008 roku, wcześniej pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie na stanowisku nauczyciela wspomagającego na etapie kształcenia wczesnoszkolnego w klasach 1- 3, gdzie miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej. Ponad to pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu na oddziale neurologii dziecięcej, gdzie miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi w tym autyzmem, od strony medycznej.

Do 2013 roku członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz kierownik Filii Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB w Częstochowie.

W 2010 roku odbyła staż szkoleniowy w New York Child Learning Institute w USA w zakresie kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci z autyzmem przy wykorzystaniu Stosowanej Analizy Zachowania. Przygotowania i wdrażania programów terapeutycznych oraz prowadzenia dokumentacji behawioralnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach obejmujących tematykę pracy z osobami z autyzmem; w tym m. in. 4 th Annual ABAI Conference w Chicago, cyklu rokrocznie odbywających się Międzynarodowych Sympozjach Skinnerowskich oraz konferencjach „Czas na dialog”.

Brała czynny udział w licznych konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych. Wykładowca studiów podyplomowych w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji oraz Małopolskim Centrum Edukacji. Prowadziła współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem Pedagogicznym im KEN w Krakowie oraz Akademią Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

Przedmiot zainteresowań od samego początku pracy zawodowej wyraźnie zarysowany jest w ramach pedagogiki specjalnej, a szczególnie metodyki pracy z osobami z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Zainteresowania naukowe skupione są w czterech obszarach związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą, w tym z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera, zaburzeniami zachowania, tj. strategii redukowania i eliminowania niewłaściwych zachowań, rozwijania umiejętności społecznych, nabywania i generalizowania umiejętności oraz modelu pracy z rodziną.

Wykaz publikacji:

Zawidniak, N (w druku). KOLEŻEŃSTWO – tego można nauczyć! Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania, [w]: Osoby że spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną- aktualne wyzwania i propozycje wsparcia, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP

Bombińska – Domrzał, A., Zawidniak, N., (2017). Możliwości rozwijania funkcji wykonawczych uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w kontekście przygotowania do pełnienia roli  zawodowej, [w]: D. Wolska (red.) Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywizacji zawodowej, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, s.35-50

Bombińska – Domrzał, A., Zawidniak, N., (2017). Wspieranie rozwoju komunikacji społecznej uczniów z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera w nauczaniu integracyjnym i włączającym, [w]: E. Dyduch, M. Kościółek, P. Majewicz (red.) Psychoedukacja w procesie wspomagania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, s.140-164

Zawidniak, N., (2015). Behawioralna koncepcja nabywania języka oraz rozwijania mowy i komunikacji u osób z autyzmem, [w]: B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Kraków, Impuls

 Zawidniak, N., (2012). Krakowski model terapii dzieci z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Sztuka leczenia, 3-4, s.69 – 84

Zawidniak, N., (2011). By nauka poszła w świat. Psychologia w szkole, 2 (30), s.137 – 142

Zawidniak, N., (2010). Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej. Zycie Szkoły, 10, s.30 – 36

Zawidniak, N., Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z diagnozą autyzmu w wieku przedszkolnym I szkolnym w Filii nr 1 w Krakowie (opracowanie badań własnych) – Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, materiały pokonferencyjne;