Szkolenia stacjonarne

Przepraszam, nie możemy znaleźć żadnych kursów dla tego wyszukiwania.

Może chcesz sprawdzić nasze gorące kursy:

SAZ w terapii dzieci w spektrum autyzmu. Kurs III stopniowy. 15-16.10.22; 26-27.11.22; 10-11.12.22

30 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
otrzyma wiedzę na temat podstawowych praw uczenia się, rozwoju motywacji, rozwoju dziecka z ASD, technik wywodzących się z analizy zachowania i kompleksowych interwencji terapeutycznych;
nauczy się wykorzystywać tę wiedzę do kształtowania nowych zachowań swoich podopiecznych;
pozna efektywne techniki wspierające rozwój społeczny dziecka z ASD;
nauczy się uczyć dzieci szybko i skutecznie z uwzględnieniem procesów generalizacji;
otrzyma wiedzę na temat modelowego systemu wsparcia rodziny dziecka z ASD i rozszerzania terapii na środowisko domowe;
nauczy się analizować bariery rozwojowe dziecka oraz pozna kompleksowe interwencje terapeutyczne stosowane do minimalizacji tych barier;
otrzyma wszystkie niezbędne do prowadzenia terapii arkusze, karty do ewaluacji programu, przykładowe programy, pomoce w formacie pdf, skrypt materiałów szkoleniowych;
udoskonali swój warsztat pracy i nabędzie nowe kompetencje podnosząc tym samym swój profesjonalizm.

Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD. 28.09.2023

5.0/5
(obecnie 3)
3 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
dowie się, jak przeprowadzić ocenę gotowości do treningu czystości dziecka;
pozna normy i czynniki zakłócające przebieg treningu;
otrzyma narzędzia podnoszące poziom motywacji u dziecka do uczenia się czynności toaletowych;
nauczy się wprowadzać kroki treningu w odpowiedniej kolejności;
nauczy się zbierać i analizować dane dotyczące obserwowalnych zachowań dziecka związanych z fizjologią wydalania;
pozna sposoby działania w wypadku lęku przed łazienką, nocnikiem, sedesem;
otrzyma wiedzę o najczęstszych przyczynach zanieczyszczania się dzieci;
pozna zasady współpracy z rodziną w zakresie prowadzenia treningu czystości.

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program MARCHEWKOWE POLE. 14-15.11.2023

4.93/5
(obecnie 28)
6 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci z ASD oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
Otrzyma wszystkie niezbędne formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu;
Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z behawioralnymi trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
Nauczy się organizować sesje ćwiczeń przygotowujących dziecko do jedzenia nowych produktów spożywczych;
Nauczy się organizować wspierające dziecko otoczenie;
Pozna niebanalne, ciekawe pomysły i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się podczas ćwiczeń trudności;
Otrzyma 5 tygodniowych zestawów tematycznych do wykorzystania do oswajania nowych potraw;
Nauczy się przygotowywać odpowiednie pomoce wizualne, które ułatwią dziecku ćwiczenia;
Otrzyma informacje dotyczące nawiązywania efektywnej współpracy z domem rodzinnym dziecka.

SAZ w terapii dzieci z ASD. Kurs III stopniowy

30 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
otrzyma wiedzę na temat podstawowych praw uczenia się, rozwoju motywacji, rozwoju dziecka z ASD, technik behawioralnych i kompleksowych interwencji terapeutycznych;
nauczy się wykorzystywać tę wiedzę do kształtowania nowych zachowań swoich podopiecznych;
pozna efektywne techniki wspierające rozwój społeczny dziecka z ASD;
nauczy się uczyć dzieci szybko i skutecznie z uwzględnieniem procesów generalizacji;
otrzyma wiedzę na temat modelowego systemu wsparcia rodziny dziecka z ASD i rozszerzania terapii na środowisko domowe;
nauczy się analizować bariery rozwojowe dziecka oraz pozna kompleksowe interwencje terapeutyczne stosowane do minimalizacji tych barier;
otrzyma wszystkie niezbędne do prowadzenia terapii arkusze, karty do ewaluacji programu, przykładowe programy, pomoce w formacie pdf, skrypt materiałów szkoleniowych;
udoskonali swój warsztat pracy i nabędzie nowe kompetencje podnosząc tym samym swój profesjonalizm.

VB MAPP. Ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci w spektrum autyzmu. 10-11.10.2023

5.0/5
(obecnie 8)
8 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Zapozna się z narzędziem do diagnozy poziomu rozwoju języka i umiejętności społecznych związanych z językiem - VB MAPP;
Otrzyma podpowiedzi na czym koncentrować się tworząc programy językowe dla dziecka z ASD, od czego zaczynać pracę, jakie strategie uczenia planować oraz jak planować środowisko terapeutyczne;
Nabędzie podstawową wiedzę na temat rozwoju językowego dzieci z ASD oraz powtórzy wiadomości dotyczące norm rozwoju języka u dzieci neurotypowych;
Nauczy się oceniać poziom poszczególnych form językowych i programować kolejne kroki ich rozwoju;
Nauczy się analizować bariery rozwojowe utrudniające dziecku z ASD naukę nowych umiejętności językowych;
Otrzyma wskazówki kierunkujące działania terapeutyczne w zakresie redukcji zaobserwowanych barier;
Otrzyma niezbędne do przeprowadzenia diagnozy poziomu rozwoju języka arkusze i karty oraz arkusze do tworzenia programów językowych;
Otrzyma przykładowe pomoce do wykorzystania w terapii.

Agresja i autoagresja u osób ze spektrum autyzmu. Skuteczne strategie terapeutyczne. 05.10.2023

4.17/5
(obecnie 6)
4 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Pozna epidemiologię zachowań agresywnych i autoagresywnych osób z ASD i pokrewnymi zaburzeniami;
Pozna najczęstsze przyczyny biomedyczne i środowiskowe w/w zachowań;
Nabędzie umiejętności, które pozwolą mu przeanalizować zachowanie z punktu widzenia bezpośrednich bodźców prowokujących zachowania agresywne i autoagresywne;
Będzie umiał dostrzegać pierwsze symptomy tych zachowań;
Nabędzie umiejętności planowania konsekwentnych oddziaływań wpływających na zmniejszenie agresji i autoagresji u osoby z ASD;
Pozna sposoby tworzenia skutecznych działań zapobiegawczych;
Dowie się jak zatrzymać rozwijające się zachowanie;
Uzyska wiedzę na temat podstawowych przepisów prawnych obowiązujących w placówkach oświatowych, które stanowią podstawę etycznych oddziaływań;
Pozna kilka kluczowych narzędzi i pomocy wizualnych pomocnych w pracy z osobą agresywną i autoagresywną.

Wsparcie terapeutyczne w lękach, rutynach i autostymulacjach osób ze spektrum autyzmu 26.10.2023

5.0/5
(obecnie 5)
4 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Pozna epidemiologię zachowań autostymulacyjnych w spektrum autyzmu;
Będzie umiał rozpoznawać te zachowania;
Pozna sposoby obniżania częstotliwości zachowań autostymulacyjnych;
Nauczy się tworzyć plany budowania zachowań zastępczych w oparciu o tę samą funkcję;
Pozna ograniczenia, które stwarzają zachowania autostymulacyjne, lękowe i kompulsyjne;
Będzie znał schemat tworzenia się zachowań kompulsyjnych;
Pozna znaczenie ekspozycji w pracy z osobami przejawiającymi zachowania lękowe;
Nauczy się rozpoznawać przyczyny lęku u osób z autyzmem;
Będzie rozpoznawał różnicę pomiędzy lękiem i fobią;
Pozna kilka sposobów postępowania w przypadku zaburzeń lękowych współwystępujących w spektrum autyzmu;
Pozna proste sposoby relaksacji, które warto zastosować w chwili narastającego lęku;
Otrzyma arkusze niezbędne do monitorowania fobii